Czas na Las
Projekt "Czas na Las" to zanurzenie w głębokie znaczenie lasu, zarówno w jego fizycznej, jak i symbolicznej istocie. Poprzez zestawienie obrazów symbolicznych drzew, kolekcja ta zaprasza do refleksji nad różnorodnymi aspektami lasu i jego znaczenia dla ludzkiego doświadczenia.
W naszej wyobraźni las często jest metaforą zbiorowej egzystencji, odzwierciedleniem społeczności i wspólnoty. Podobnie jak las składa się z niezliczonych drzew, każdy z nas jest jednym z elementów tej większej całości. Indywidualne drzewa na obrazach mogą symbolizować unikalność jednostki, ale dopiero w połączeniu tworzą one pełen las - pełen życia, historii i wspólnego doświadczenia. W ten sposób kolekcja obrazów staje się nie tylko o odzwierciedleniu piękna natury, ale również o celebracji wspólnoty i wzajemnej zależności.
Reszta opisu projektu pod pracami
Time for the Forest
Project "Time for the Forest" is an immersion into the deep meaning of the forest, both in its physical and symbolic essence. By juxtaposing symbolic images of trees, this collection invites reflection on the diverse aspects of the forest and its significance for the human experience.
In our imagination, the forest is often a metaphor for collective existence, reflecting community and unity. Just as the forest consists of countless trees, each of us is one element of this larger whole. Individual trees in the images may symbolize the uniqueness of the individual, but it is only when combined that they form a complete forest - full of life, history, and shared experience. In this way, the collection of images becomes not only a reflection of the beauty of nature but also a celebration of community and mutual dependence.
The rest of the project description under the works
Czas na Las
Time for the Forest
01
nr 37/2024
60x90 cm,
akryl na płótnie, farba fluorescencyjna, brokat holograficzny
acrylic on canvas, fluorescent paint, holographic glitter

4800 PLN
Czas na Las
Time for the Forest
02
nr 38/2024
60x90 cm,
akryl na płótnie, farba fluorescencyjna, brokat holograficzny
acrylic on canvas, fluorescent paint, holographic glitter

4800 PLN
Czas na Las
Time for the Forest
03
nr 39/2024
60x90 cm,
akryl na płótnie, farba fluorescencyjna,
acrylic on canvas, fluorescent paint,

4800 PLN
Czas na Las
Time for the Forest
04
nr 40/2024
60x90 cm,
akryl na płótnie, farba fluorescencyjna, brokat holograficzny
acrylic on canvas, fluorescent paint, holographic glitter

4800 PLN
Czas na Las
Time for the Forest
05
nr 41/2024
60x90 cm,
akryl na płótnie,
acrylic on canvas,

4800 PLN
Czas na Las
Time for the Forest
06
nr 42/2024
60x90 cm,
akryl na płótnie,
acrylic on canvas,

4800 PLN
Wspominając projekt "Las", który był serią akwarel, obecna kolekcja kontynuuje tę podróż poprzez interpretację lasu w nowej formie. Podobnie jak w akwarelach, gdzie każde uderzenie pędzla przekazywało niepowtarzalną esencję drzewa, tutaj każdy neonowy akcent podkreśla unikalność każdego elementu lasu, podczas gdy ich zbiorowa obecność tworzy bogactwo i kompleksowość.
Jednakże, "Czas na Las" nie ogranicza się tylko do opowieści o społeczności czy współzależności. Las jest także miejscem o głębokiej symbolice duchowej i emocjonalnej. To przestrzeń, w której odnajdujemy spokój, odrodzenie i zrozumienie. Symbolika lasu może być interpretowana na wiele sposobów - od odzwierciedlenia naszych wewnętrznych podróży i transformacji, po metaforę dla naszych relacji z naturą i z sobą nawzajem.
W baśniach i mitach, las często staje się miejscem inicjacji i przemian. Podobnie jak w tych opowieściach, gdzie bohaterowie poddają się wyzwaniom, doświadczają wzrostu i odkrywają swoją prawdziwą naturę, "Czas na Las" przenosi nas na magiczne podróże i inspiruje do refleksji nad własnym miejscem w świecie i związkami, które tworzymy z otaczającym nas życiem. To właśnie teraz, w intymnej atmosferze lasu, jest najlepszy moment, aby sięgnąć do głębin własnego ja i dokonać przemiany, znajdując w tym procesie czas na odkrycie wewnętrznej mocy i piękna.
Referring to the "Forest" project, which was a series of watercolors, the current collection continues this journey through the interpretation of the forest in a new form. Similar to watercolors, where each brushstroke conveyed the unique essence of a tree, here each neon accent emphasizes the uniqueness of each element of the forest, while their collective presence creates richness and complexity.
However, "Time for the Forest" is not limited to stories of community or interdependence. The forest is also a place of deep spiritual and emotional symbolism. It is a space where we find peace, renewal, and understanding. The symbolism of the forest can be interpreted in many ways - from reflecting our inner journeys and transformations to serving as a metaphor for our relationships with nature and with each other.
In fairy tales and myths, the forest often becomes a place of initiation and transformation. Similar to these stories, where characters face challenges, experience growth, and discover their true nature, "Time for the Forest" takes us on magical journeys and inspires reflection on our own place in the world and the relationships we create with the surrounding life. It is precisely now, in the intimate atmosphere of the forest, that is the best time to delve into the depths of our own selves and undergo transformation, finding in this process the time to discover inner power and beauty.
Back to Top