KONKURS
Zasady Konkursu:

Każda praca powinna emanować ciekawością i pragnieniem samorozwoju poprzez sztukę.
Wartość pracy nie będzie mierzona standardami zewnętrznymi, ale własną oceną oraz radością płynącą z twórczego procesu.
Uczestnicy będą zachęcani do czerpania inspiracji z własnych myśli, uczuć i doświadczeń.
Każdy uczestnik zostanie zachęcony do rozwijania swojej własnej narracji poprzez sztukę.
Praca ma charakter radosnego eksperymentowania z własnymi możliwościami i ograniczeniami.
Zasady odrzucają wartość mierzalną czynnikami materialnymi, uczestnik powinien skupić się na nieuchwytnych, ale bezcennych aspektach życia artystycznego.
Uczestnicy zostaną skierowani na ścieżkę wewnętrznego odkrywania, gdzie każdy dzień konkursu to nowa okazja do zanurzenia się w procesie tworzenia.
Kreacja bez Granic Czasowych:
Terminy są elastyczne; konkurs trwa codziennie, umożliwiając artystom kontynuowanie swojej twórczej podróży przez cały okres  życia.
Nagroda zostanie przyznana temu, kto najlepiej odnajdzie i doceni swoją unikalność w procesie twórczym.
Wewnętrzna Satysfakcja jako Najwyższa Nagroda:
Zwycięstwo nie będzie mierzone tradycyjnymi nagrodami; prawdziwą nagrodą będzie głęboka wewnętrzna satysfakcja i osiągnięcie pełni swojego twórczego potencjału.

Hasztag Konkursu:
#SamoOdkrywanieSztuki #Konkurs
Warunki Uczestnictwa:
Konkurs otwarty dla wszystkich, którzy chcą odkrywać i celebrować swoją sztukę.
Podsumowanie:
Koncepcja konkursu podkreśla wartość samorozwoju, ciekawości i wewnętrznej radości w procesie tworzenia. Zamiast konkurencji, skupia się na indywidualnej ścieżce artystycznej każdego uczestnika, eliminując presję wynikającą z porównań zewnętrznych. Odkrywaj, twórz i celebruj swoją niepowtarzalną drogę artystyczną codziennie!
Powodzenia

Reszta opisu projektu pod pracami
COMPETITION
Principles of the Contest:

Each work should emanate curiosity and a desire for self-development through art.
The value of the work will not be measured by external standards, but by one's own evaluation and the joy derived from the creative process.
Participants will be encouraged to draw inspiration from their own thoughts, feelings, and experiences.
Each participant will be urged to develop their own narrative through art.
The work is characterized by joyful experimentation with one's own possibilities and limitations.
The principles reject measurable value with material factors; participants should focus on the intangible yet priceless aspects of artistic life.
Participants will be directed onto the path of internal discovery, where each day of the contest is a new opportunity to immerse themselves in the process of creation.
Creation without Time Limits:
The deadlines are flexible; the contest continues every day, allowing artists to pursue their creative journey throughout their entire lives.
The award will be given to those who best find and appreciate their uniqueness in the creative process.
Inner Satisfaction as the Highest Reward:
Victory will not be measured by traditional awards; the true reward will be deep inner satisfaction and the realization of one's creative potential.
Contest Hashtags:
#SamoOdkrywanieSztuki #Konkurs
Participation Conditions:
The contest is open to all who want to discover and celebrate their art.
Summary:
The concept of the contest emphasizes the value of self-development, curiosity, and inner joy in the creative process. Instead of competition, it focuses on the individual artistic journey of each participant, eliminating the pressure resulting from external comparisons. Explore, create, and celebrate your unique artistic path every day!
Good luck
The rest of the project description under the works​​​​​​
Zagadka 01
Enigmas 01

nr 75/2023
60x50 cm,
akryl na płótnie
acrylic on canvas

3600 PLN
Zagadka 02
Enigmas 02

nr 76/2023
50x70 cm,
akryl na płótnie, brokat
acrylic on canvas, glitter

3800 PLN
Zagadka 03
Enigmas 03

nr 77/2023
50x70 cm,
akryl na płótnie
acrylic on canvas

3800 PLN
Zagadka 04
Enigmas 04

nr 78/2023
50x60 cm,
akryl na płótnie
acrylic on canvas

3600 PLN
Zagadka 05
Enigmas 05

nr 79/2023
50x60 cm,
akryl na płótnie
acrylic on canvas

3600 PLN
Zagadka 06
Enigmas 06

nr 80/2023
50x70 cm,
akryl na płótnie
acrylic on canvas

3800 PLN
Zagadka 07
Enigmas 07

nr 81/2023
50x70 cm,
akryl na płótnie, brokat
acrylic on canvas, glitter

3800 PLN
Zagadka 08
Enigmas 08

nr 82/2023
50x70 cm,
akryl na płótnie, brokat
acrylic on canvas, glitter

3800 PLN
Zagadka 09
Enigmas 09

nr 83/2023
50x70 cm,
akryl na płótnie, brokat
acrylic on canvas, glitter

3800 PLN

Zagadka 10
Enigmas 10

nr 84/2023
50x70 cm,
akryl na płótnie
acrylic on canvas

3800 PLN

Zagadka 11
Enigmas 11

nr 85/2023
50x60 cm,
akryl na płótnie
acrylic on canvas

3600 PLN
Zagadka 12
Enigmas 12

nr 85/2023
60x50 cm,
akryl na płótnie, brokat
acrylic on canvas, glitter

3600 PLN
Zagadka 13
Enigmas 13

nr 87/2023
50x60 cm,
akryl na płótnie, brokat
acrylic on canvas, glitter

3600 PLN
Zagadka 14
Enigmas 14

nr 88/2023
40x40 cm,
akryl na płótnie
acrylic on canvas
1400 PLN
Zagadka 15
Enigmas 15

nr 89/2023
70x50 cm,
akryl na płótnie
acrylic on canvas

3800 PLN
Zagadka 17
Enigmas 17

nr 90/2023
50x60 cm,
akryl na płótnie
acrylic on canvas

3600 PLN
Zagadka 18
Enigmas 18

nr 92/2023
60x50 cm,
akryl na płótnie
acrylic on canvas

3600 PLN
Zagadka 19
Enigmas 19

nr 93/2023
50x70 cm,
akryl na płótnie, farba fluorescencyjna
acrylic on canvas, fluorescent paint

3800 PLN
Zagadka 21
Enigmas 21

nr 95/2023
50x60 cm,
akryl na płótnie
acrylic on canvas

3600 PLN
Zagadka 22
Enigmas 22

nr 95/2023
30x30 cm,
akryl na płótnie
acrylic on canvas

1200 PLN
Zagadka 23
Enigmas 23

nr 96/2023
30x30 cm,
akryl na płótnie
acrylic on canvas

1200 PLN
Zagadka 24
Enigmas 24

nr 98/2023
30x30 cm,
akryl na płótnie
acrylic on canvas

1200 PLN
Zagadka 25
Enigmas 25

nr 99/2023
30x30 cm,
akryl na płótnie
acrylic on canvas

1200 PLN
Zagadka 26
Enigmas 26

nr 100/2023
30x30 cm,
akryl na płótnie
acrylic on canvas

1200 PLN
Witajcie w moim świecie, gdzie kolory i emocje splatają się w cyklu obrazów zatytułowanym "KONKURS". To dla mnie nie tylko zbiór prac artystycznych, ale także głębokie zanurzenie w ludzkiej potrzebie rywalizacji, niekończącej się wewnętrznej konkurencji i nieustannego dążenia do doskonałości.
Tytułowe "Zagadki" kierują spojrzenie na naszą wewnętrzną dynamikę, gdzie rywalizacja staje się napędem do rozwoju. Czy to z innymi czy z samym sobą, konkurencja staje się nieodłącznym elementem naszego życia. Nieustanne wyzwania napotykane na ścieżce rozwoju składają się na tkankę naszej egzystencji. 
Te obrazy są moim sposobem na zadanie pytań, które czasami boimy się zadać. Czy naprawdę musimy ścigać się, by czuć, że naprawdę żyjemy? Gdzie jest granica między zdrową ambicją, a obsesyjną potrzebą zwycięstwa? Pytam siebie i Was, bo chcę, abyście poczuli to samo, co ja, patrząc na moje prace. 
W moim projekcie "KONKURS" staram się również zanurzyć w istotę samych konkursów. Czy to, co uważane jest za najlepsze, rzeczywiście takie jest? Jury, złożone z różnych jednostek z własnymi gustami, decyduje o tym, co jest szczytowym osiągnięciem. Czasem to my, artystyczne dusze, pytamy się, czy ich wybór naprawdę odzwierciedla to, co jest wyjątkowe i piękne. 
W cyklu "KONKURS" staram się dotknąć intymnych pytań o naszą własną rywalizację, o nasze miejsce w społeczeństwie i o to, jak bardzo nasze wybory kształtują świat. Dzięki tym obrazom pragnę wam podsunąć refleksję nad własnymi ambicjami, rywalizacją i miejscem, jakie zajmujemy w tym wielkim, kolorowym tańcu sztuki i życia. Mam nadzieję, że poczujecie to, co ja czuję, patrząc na każdy szczegół zagadek, które zakodowałam na płótnie.

Znasz rozwiązanie? 
Znasz już odpowiedź?
Welcome to my world, where colors and emotions intertwine in a series of paintings titled "COMPETITION." For me, it's not just a collection of artistic works but a profound immersion into the human need for competition, the endless internal rivalry, and the constant pursuit of excellence.
The titled "Enigmas" direct our gaze to our internal dynamics, where competition becomes a driving force for development. Whether with others or with oneself, competition becomes an inherent element of our lives. The constant challenges encountered on the path of development contribute to the fabric of our existence.
These paintings are my way of posing questions that we sometimes fear to ask. Do we really have to compete to feel that we truly live? Where is the line between healthy ambition and the obsessive need for victory? I ask myself and you because I want you to feel the same as I do when looking at my works.
In my project "COMPETITION," I also strive to immerse myself in the essence of competitions. Is what is considered the best truly the best? The jury, composed of various individuals with their own tastes, decides what is the pinnacle of achievement. Sometimes, we, artistic souls, question whether their choice truly reflects what is unique and beautiful.
In the "COMPETITION" series, I try to touch on intimate questions about our own rivalry, our place in society, and how much our choices shape the world. Through these images, I want to prompt reflection on our own ambitions, competition, and the place we occupy in this grand, colorful dance of art and life. I hope you feel what I feel, contemplating every detail of the enigmas I encoded on the canvas.

Do you know the solution?
Do you already know the answer?
Tagi : sztuki piękne, malarstwo, obraz, sztuka, obraz nowoczesny, kobieta, kobiecy obraz, kobieta w sztuce, sztuka kobiet, obraz na zamówienie, na prezent, prezent, do wnętrza, architektura wnętrz, farba fluorescencyjna, art, painting, obraz symboliczny, Malarstwo współczesne, konkurs, zagadka, fine arts, painting, picture, art, modern painting, woman, feminine picture, woman in art, women's art, painting to order, for a gift, gift, for the interior, interior design, fluorescent paint, art, painting, symbolic painting, Painting contemporary, competition, riddle
Back to Top