WYDARZENIA
WODA
MARZENIA
MYŚLI
POWIETRZE
ZIEMIA
OGIEŃ
Pragnę podzielić się z Tobą moim doświadczeniem. Zanim o nim opowiem ważna dla mnie jest jego historia.
A było to gdzieś w połowie listopada, przyszła mi myśl, pytanie do zastanowienia.
Co bym robiła gdybym miała nieograniczone zasoby?
Czy malowałabym to co maluję, czy mówiłabym o tym, o czym mówię w swoich pracach? Na co położyłbym nacisk, czy w ogóle bym coś zrobiła?
Podążając dalej za moimi myślami pojawiła się natychmiast odpowiedź, że tworzenie to moja przestrzeń, to moje powietrze bez którego duszę się, woda bez której usycham, marnieje. Zatem pierwsza odpowiedź była łatwa, potem popłynęłam w rozmyślaniach nad tym co bym robiła, czy rzeczywiście to co robię? I nagle mnie olśniło, że więcej bym się bawiła, eksperymentowała. Jak się można domyślić, natychmiast porwało mnie w stronę eksperymentów. Popłynęłam. Był to wspaniały czas, pełen zachwytów i wprost dziecięcej, szczerej radości. Uwielbiam oglądać, wnikać niemalże w struktury, światła, faktury, kolory. Ach co to był za czas niesamowity. 
Od początku roku podejmuję próby zrobienia zdjęć, skanów moich eksperymentów, które stały się ostatecznie kolażami. Wciąż nie mogę uwiecznić tego co mnie w nich najbardziej fascynuje, a mianowicie, co dzieje się ze światłem. Na pracach są różne rodzaje srebra i złota, co sprawia, że wciąż się zmieniają. Zdjęcie je spłaszcza, odbiera tą wielowarstwowość. 
Zamierzam na moim Instagramie podjąć próbę sfilmowania tych efektów
 W trakcie tego wydarzenia powstało 80prac, proces powstawania trwał prawie 2 miesiące,        przy 30 h tygodniowo.
Ten zestaw zatytułowałam "Powietrze", w tej kolekcji jest 12 prac 17x25 cm,
Praca opisana jest znakiem graficznym z przodu, z tyłu numer katalogowy, znak graficzny, imię i nazwisko, tytuł, cykl, numer pracy w kolekcji.
Do powstania ich użyłam tuszy alkoholowych, sprayu, różnego rodzaju farb złotych i srebrnych, akryli, brokatu, różnego rodzaju papierów w celu zróżnicowania wysokości i wykorzystania światłocienia.
Już niedługo przygotuję propozycję wydruków. 
Potrzebuję troszkę czasu, aby to przygotować.
Tylko spójrz.   
I want to share my experience with you. Before I delve into it, the story behind it is important to me.
It was somewhere in mid-November when a thought occurred to me, a question for contemplation. What would I do if I had unlimited resources? Would I paint what I paint now, or speak about what I express in my works? Where would I put my emphasis, or would I do anything at all?
Following my thoughts, an immediate answer emerged that creation is my space, my air without which I suffocate, water without which I wither and fade. So, the first answer was easy. Then, I delved into reflections on what I would do, whether it's truly what I do now. Suddenly, it dawned on me that I would play more, experiment. As one can imagine, I was immediately swept away into the realm of experiments. I flowed with it. It was a wonderful time, full of marvels and genuine, childlike joy. I love to observe, almost penetrate into structures, lights, textures, colors. Oh, what an incredible time it was.
Since the beginning of the year, I've been attempting to take photos and scans of my experiments, which ultimately became collages. I still can't capture what fascinates me the most in them, namely, what happens with the light. Different types of silver and gold are present in the works, making them constantly change. The photo flattens them, takes away their multi-layered nature.
I plan to attempt filming these effects on my Instagram. During this event, 80 works were created, and the process took almost two months, with 30 hours per week. I titled this set "Air," consisting of 12 works, each measuring 17x25 cm.
Each piece is described with a graphic symbol on the front, and on the back, there's a catalog number, graphic symbol, name and surname, title, series, and the work's number in the collection. To create them, I used alcohol inks, spray, various types of gold and silver paints, acrylics, glitter, and various papers to diversify the heights and utilize light shading.
Soon, I'll prepare a proposal for prints. I need a bit of time to organize it. Just take a look.


Back to Top