MINOWNIA
Moje obrazy pragną uchwycić coś więcej niż tylko chwilę piękna. Nie chodzi tu tylko o to, aby wyglądać dobrze na zdjęciu czy zachować wspomnienie. To inspiracja, która czeka gdzieś poza konwencjonalnym pięknem. Każda pociągnięta kreska to poszukiwanie, każda plama koloru to wyzwanie. Chcę, aby te obrazy pokazały inny wymiar, gdzie piękno jest zabawą, gdzie nie jesteśmy zobligowani do idealnego ustawienia. To jest próba złapania esencji wesołości i radości, nie tylko poprzez uśmiech na twarzy, ale także w duszy. To inspiracja, która ukazuje, że piękno jest wszędzie, nawet w spontaniczności, inności i zabawie z naszą własną wyobraźnią.

Cykl powstał w 2009r

FACES 
My paintings aspire to capture something beyond just a moment of beauty. It's not just about looking good in a photo or preserving a memory. It's an inspiration that awaits somewhere beyond conventional beauty.
Each stroke of the brush is a quest, each splash of color is a challenge. I want these paintings to reveal a different dimension where beauty is a form of play, where we aren't bound by perfect poses. It's an attempt to capture the essence of joy and happiness, not only through a smile on the face but also in the soul. It's an inspiration that shows that beauty is everywhere, even in spontaneity, uniqueness, and the playfulness of our own imagination.

The series was created in 2009

Back to Top