Sztuka jest dla mnie językiem, którym przekazuję to, czego słowa nie potrafią oddać. Moja misja polega na inspiracji do odkrywania, zadawania pytań, głębokiej refleksji i działania. Pragnę, aby moje prace przypominały widzom o ich własnej sile, wrażliwości i wyjątkowości. Widzę w ludziach potencjał do empatii, zrozumienia i współczucia, a moim zamierzeniem jest, aby moje dzieła wzmacniały te wartości.
Jako twórcza istota postrzegam świat przez filtr wysokiej wrażliwości, a moje serce bije w liniach i kolorach, a to otwiera drzwi do dzielenia się moim doświadczeniem rzeczywistości, moimi procesami, odkryciami, zachwytami. Celem moich dzieł jest dotarcie, do takiego miejsca w człowieku, które przypomni mu to kim jest jako człowiek, w prawdzie. Mają one dawać możliwość zanurzenia się w głębsze aspekty naszych serc i dusz. Tworzę, by przedstawiać opowieści, które zaistniały we mnie i przez dzielenie się nimi mogą na nowo zaistnieć w światach moich widzów, tym samym każde dzieło staje się kluczem do świata ukrytego we wnętrzu odbiorcy, który domyka swoim spotkaniem z moim dziełem akt twórczy. Dla mnie sztuka to piękne lustro, odbijające nasze emocje, marzenia i pragnienia, łączące nas we wspólnej przestrzeni doświadczania. W każdym detalu - kształcie, kolorze - skrywają się historie, które mają moc wzbogacającą nasze życie. Pragnę, byśmy razem w tym wspólnym procesie twórczym odkrywali, wzrastali i inspirowali się przez ważność tych opowieści. 
Chciałabym, aby moje obrazy stanowiły drobne kroki ku wielkim zmianom. W każdym detalu moich prac, w każdej kompozycji, tkwi mała kropla, która wpływa do wspólnego oceanu naszych serc. Poprzez moją twórczość zapraszam do wspólnej podróży w głąb siebie. Gdy spojrzysz na moje obrazy, może Ci się wydać, że stajesz się częścią tej wędrówki ku głębszej świadomości, ku odświeżonemu spojrzeniu na siebie i otaczający świat. Moja misja polega na stworzeniu mostu między duszą osoby zanurzającej się w moim świecie a moimi dziełami, abyśmy wspólnie mogli odkrywać piękno, które drzemie w naszych wnętrzach.
Art is the language through which I convey what words cannot express. My mission is to inspire discovery, question, deep reflection, and action. I want my work to remind viewers of their own strength, sensitivity, and uniqueness. I see in people the potential for empathy, understanding, and compassion, and my intention is for my works to reinforce these values.
As a creative being, I perceive the world through the filter of high sensitivity, and my heart beats in lines and colors, opening the door to sharing my experience of reality, my processes, discoveries, and wonders. The aim of my works is to reach a place within each individual that reminds them of who they truly are as a human being. They provide an opportunity to delve into the deeper aspects of our hearts and souls. I create to present stories that have arisen within me, and by sharing them, they can once again come to life in the worlds of my viewers. In doing so, each piece becomes a key to the world hidden within the recipient, who completes the creative act by engaging with my work.
To me, art is a beautiful mirror reflecting our emotions, dreams, and desires, connecting us in a shared space of experience. In every detail - shape, color - are hidden stories that have the enriching power to enhance our lives. I desire that, together in this shared creative process, we explore, grow, and draw inspiration from the significance of these stories.
I would like my paintings to be small steps towards significant change. In each detail of my works, in every composition, lies a small drop that contributes to the common ocean of our hearts. Through my creativity, I invite you to embark on a journey into yourself. When you look at my paintings, you may feel that you become a part of this exploration of deeper consciousness, a refreshed perspective on yourself and the surrounding world. My mission is to build a bridge between the soul of the person immersing themselves in my world and my works, so that together, we can discover the beauty that lies within our inner selves.
Back to Top