Wyobraź sobie, że...
Marzenia są narzędziem kreacji naszego świata, Twojego świata, a tym samym mojego świata.
Dlatego zapytam cię, jak często fantazjujesz o naszym świecie w jego najlepszej wersji?
Z jakiego pomysłu jesteś najbardziej zadowolona?
Czy nadajesz ważności swoim najlepszym pomysłom?
Marzenia mają potężną moc, wszystko co Ciebie otacza było najpierw w czyjejś głowie. W przestrzeni marzeń można rozpoznać siebie, swoje potrzeby, sprawdzić wiele tematów.
Zastanów się tylko jak wiele czasu, uwagi poświęcasz na zasilanie nie twoich pomysłów.
Spójrz tylko na to czy jak oburzasz się na jakąś sytuację, to czy zatrzymujesz się na tym uczuciu, czy kreujesz jakieś rozwiązanie, dajesz swoją propozycję, tylko w przestrzeni fantazji, w świecie projekcie, jakbyś wybrała gdybyś mogła? Jakbyś była duszą tej planety? Co byś dla niej wybrała? Z najwyższego możliwego poziomu?
Jak często tworzysz dla nas świat?
Jaki on jest?
"Imagine that...
Dreams are tools for creating our world, your world, and thus my world. So, I'll ask you, how often do you fantasize about our world in its best version? Which idea are you most pleased with? Do you give importance to your best ideas? Dreams have tremendous power; everything surrounding you was first in someone's mind. In the realm of dreams, you can recognize yourself, your needs, and explore many themes. Just think about how much time and attention you dedicate to nurturing ideas that aren't your own. Consider whether when you get upset about a situation, you stop at that feeling, or do you create a solution, offer your proposal, but only in the space of imagination, in a world of a project, as if you could choose? As if you were the soul of this planet? What would you choose for it? From the highest possible perspective?
How often do you create the world for us? What is it like?
Back to Top