“O! Bogini” jest zawołaniem do wewnętrznej Bogini istniejącej w każdej kobiecie.
Kobiety na moich obrazach są inspirowane obrazami starych mistrzów. Powołuję je na nowe czasy, aby obudziły świadomość boskiej cząstki, którą postrzegam jako miłość, dobro, łagodność, poczucie jedni, mocy kreacji i wpływu z tych właśnie jakości na świat i przyszłość.
Moja Bogini dokonuje transformacji, niczym alchemik. Jej działanie zachodzi na wielu płaszczyznach, ma moc przemiany ołowiu w złoto, tego co trudne w to co łatwe, ciemności w światło. Jest pełna łagodności i otwartości. Zrozumienia, integruje w sobie i przez siebie stwarza.
Odnajdź ją w sobie.
Zapytasz jak?
Często spotykasz się z tym, że zaraz ktoś zaprosi cię na swoje kursy, warsztaty i owszem czasem to jedyne wyjście z wielu powodów. Jednak rzeczywistość jest prostsza.
Ja Ci powiem, że wszystkie odpowiedzi zawsze był w tobie O! Bogini.
Jesteś nią, jeśli urodziłaś się jako kobieta, zatem jesteś Boginią.
Jeśli jesteś mężczyzną wspieraj Boskość każdej kobiety.
Mam dla ciebie prostą propozycję. Praktykę.
Podejmując jakąkolwiek decyzję najpierw zapytaj się siebie jako Bogini, co wybierasz.
Co wybierasz Ty jako Bogini.
Miłego doświadczenia O! Boginii
To nasz świat, Boginie muszą sobie przypomnieć kim są.
Z tego poziomu świat stanie się bardzo dobrym miejscem dla nas wszystkich.
Pozdrawiam was
Pięknego czasu
'Oh, Goddess' is a call to the inner Goddess that exists within every woman. The women in my paintings draw inspiration from the works of the old masters. I summon them to the present day, to awaken an awareness of the divine essence, which I perceive as love, goodness, gentleness, a sense of unity, the power of creation, and the impact of these very qualities on the world and the future.
My Goddess performs a transformation, much like an alchemist. Her influence spans many dimensions, possessing the power to transmute lead into gold, difficulties into ease, darkness into light. She is full of gentleness and openness. Of understanding, she integrates within herself and through herself creates.
Discover her within yourself. You may wonder how? You often find yourself immediately invited to someone's courses or workshops, and sometimes, it may be the only way for various reasons. However, the reality is simpler.
I will tell you that all the answers have always been within you, Oh, Goddess. You are her if you were born as a woman, so you are a Goddess. If you are a man, support the Divinity within every woman.
I have a simple proposal for you. Practice. When making any decision, first ask yourself as a Goddess, what do you choose? What do you choose as the Goddess that you are?
Enjoy the experience, Oh, Goddess.
This is our world, and the Goddesses must remember who they are. From this standpoint, the world will become a much better place for all of us. I send my greetings. Have a beautiful time.
Back to Top