Najpierw TY
Dla wszystkich nas, którzy czasem czują się zagubieni w tym zawiłym świecie, chciałbym podzielić się słowami mędrców, które mogą nam pomóc w trudnych chwilach. To jest nasza droga do spokoju.
W codziennym pośpiechu, łatwo zapominać o sobie, skupiając się na potrzebach innych. Ale warto pamiętać, że troszczenie się o siebie jest pierwszym krokiem do troszczenia się o innych. W słowach Epikteta, "Troszczenie się o duszę to nasz pierwszy obowiązek. Ciało jest tylko narzędziem."
Bycie delikatnym wobec siebie oznacza słuchanie swoich wewnętrznych potrzeb i emocji. To nauka cichego spokoju, nie obarczając się poczuciem winy. Warto zrozumieć, że dbanie o siebie to nie egoizm, to fundament, na którym możemy budować zdrowe relacje z innymi.
Marek Aureliusz mówił, że "Największą przeszkodą na drodze do spokoju jest obowiązek, który zawsze nas nęka." Życie niesie ze sobą wiele wymagań, ale nie zapominajmy o samych sobie. Troska o siebie to inwestycja w nasz dobrostan.
Przypomina mi to historię o samolocie, w którym w przypadku nagłego spadku ciśnienia, maski tlenowe spadają z sufitu. Instrukcje zawsze mówią, że najpierw należy zakładać maskę na siebie, a dopiero potem na dziecko. To dlatego, że aby pomóc innym, musisz zadbać o siebie.
Podobnie jak w przypadku butelki, z której nie możesz nalać napoju, jeśli jesteś pusta. Czułość wobec siebie to proces napełniania siebie miłością, zrozumieniem i dobrem, by móc dzielić się tymi skarbami z innymi.
Czułość wobec siebie to nie luksus, to nasza nieodłączna potrzeba. To początek naszej podróży do wewnętrznego spokoju i dobroci. Dbajmy o siebie, by być pełnią siebie, i przekazujmy tę dobroć innym. 
First, YOU
For all of us who sometimes feel lost in this complex world, I would like to share the wisdom of sages that can help us in difficult times. This is our path to inner peace.
In the daily rush, it's easy to forget about ourselves, focusing on the needs of others. But it's essential to remember that caring for oneself is the first step in caring for others. In the words of Epictetus, "Caring for the soul is our primary duty. The body is merely an instrument."
Being gentle with ourselves means listening to our inner needs and emotions. It's a practice of silent peace, without burdening ourselves with guilt. It's important to understand that self-care is not selfish; it's the foundation on which we can build healthy relationships with others.
As Marcus Aurelius once said, "The biggest obstacle on the path to peace is the duty that always burdens us." Life comes with many demands, but let's not forget ourselves. Taking care of ourselves is an investment in our well-being.
This reminds me of a story about an airplane, where in the event of a sudden drop in cabin pressure, oxygen masks fall from the ceiling. The instructions always say to put the mask on yourself first and then on your child. That's because to help others, you must take care of yourself.
Just like a bottle that cannot pour a drink when empty. Self-compassion is a process of filling ourselves with love, understanding, and kindness, so we can share these treasures with others.
Self-compassion is not a luxury; it's an inherent need. It's the beginning of our journey toward inner peace and kindness. Let's take care of ourselves to be our best selves and share this kindness with others.
Back to Top