Niedopasowanie
W świecie, który często stawia na standardy i oczekiwania, różnorodność myśli i widzeń jest jak kropla deszczu na szarej nawierzchni. Bycie osobą nadwrażliwą i twórczą może czasami sprawiać, że czuję się jak obcy wśród tłumu, ale właśnie to uczucie inności jest źródłem mojej inspiracji.
Moją duszę napełnia nieustająca potrzeba odkrywania piękna, eksperymentowania w twórczości i doświadczania świata w sposób, który jest tylko mój. To uczucie, że widzę inaczej, nie znaczy gorzej. To znaczy, że moje oczy odkrywają detale, które inni mogą przeoczyć, że moje serce bije w rytmie innym niż większość. Jestem nadwrażliwa, ale to nadwrażliwość sprawia, że jestem w stanie dostrzec subtelne niuanse, które czynią świat wyjątkowym.
Odmienność widzenia, czucia i rozumienia stawia mnie przed wyzwaniami, ale jednocześnie daje mi wyjątkową perspektywę na świat. Nie muszę podążać za schematami ani kopiować innych. Moja twórczość jest wyrazem mojej autentyczności, a każdy krok w tym kierunku to krok w stronę tworzenia czegoś nowego i unikalnego.
Moja sztuka może jeszcze nie znaleźć swojego miejsca w ugruntowanym systemie, ale nie martwię się tym. Wiem, że moja odmienność to moja siła. Cenię swoją oryginalność, widzenie świata w sposób tylko mój. To moja odmienność sprawia, że jestem w stanie tworzyć, doświadczać i eksperymentować w sposób, charakterystyczny wyłącznie dla mnie.
Dlatego niech moja odmienność stanie się inspiracją dla innych. Niech inni zrozumieją, że widzenie inaczej nie znaczy gorzej. Nasza różnorodność myśli i widzeń to to, coś co może stać się przyczyną ulepszania naszego świata. Niech nasza odmienność będzie naszą dumą, a nasze odmienne widzenie niech będzie źródłem naszej mocy i naszej niezwykłej inspiracji.
Stań się sobą, pozwól sobie na to. 
Twórz naszą wspólną rzeczywistość.
Mismatch
In a world that often emphasizes standards and expectations, diversity of thoughts and perspectives is like a drop of rain on a gray surface. Being a sensitive and creative individual can sometimes make me feel like a stranger in the crowd, but it is precisely this feeling of uniqueness that is the source of my inspiration.
My soul is filled with an unending need to discover beauty, experiment in creativity, and experience the world in my own way. The feeling that I see differently doesn't mean it's worse. It means that my eyes discover details that others might overlook, and my heart beats to a different rhythm than most. I am hypersensitive, but this hypersensitivity allows me to notice subtle nuances that make the world exceptional.
The distinctiveness of my perception, feelings, and understanding presents me with challenges, but at the same time, it offers me a unique perspective on the world. I don't need to conform to patterns or copy others. My art is an expression of my authenticity, and each step in this direction is a step toward creating something new and unique.
My art may not have found its place in an established system yet, but I'm not worried about that. I know that my distinctiveness is my strength. I value my originality, seeing the world in a way that is uniquely mine. It's my distinctiveness that enables me to create, experience, and experiment in a way that is exclusively my own.
Therefore, let my distinctiveness become an inspiration for others. Let others understand that seeing differently doesn't mean it's worse. The diversity of thoughts and perspectives is something that can contribute to improving our world. Let our distinctiveness be our source of pride, and let our diverse perspectives be the wellspring of our power and extraordinary inspiration.
Be yourself, allow yourself to be.
Create our shared reality.
Tagi : projekt artystyczny, malarstwo, plakat, wydruk na płótnie, obraz, sztuka, obraz nowoczesny, obraz do wnętrza, obraz na zamówienie, na prezent, prezent, do wnętrza, nowoczesny obraz, architektura wnętrz, światło, stworzenie świata, przebudzenie, jasność. art, painting, artistic design, painting, poster, print on canvas, picture, art, modern picture, picture for the interior, picture to order, for a gift, present, for the interior, modern picture, interior design, light, creation of the world, awakening, brightness.
Back to Top