PORTRETownia
Ten projekt zrodził się z inspiracji moją wcześniejszą serią portretów o nazwie „Twarze”. Jednakże tym razem nie skupiłem się jedynie na oddaniu wyrazu twarzy, ale na ukazaniu charakteru oraz ogólnego wyrazu portretowanych osób, tak jak ja je postrzegałem. Chciałem przenieść to wrażenie na płótno lub papier za pomocą kolorów, faktur i kształtów, tworząc unikalne dzieła malarskie i graficzne.
Reszta opisu projektu pod pracami
PORTRAITARY 
This project was born from my previous series of portraits called 'Faces.' However, this time, the focus was not solely on capturing the facial expressions but on portraying the character and overall essence of the individuals I depicted, as I saw them. I aimed to translate this impression onto canvas or paper using colors, textures, and shapes, creating unique pieces of artwork, both in painting and graphic form.
The rest of the project description under the works
Cały cykl podzieliłem na dwie wyraźnie zdefiniowane części: obrazy i rysunki. To właśnie ten projekt przyciągnął uwagę studia ilustracji IllustrateYourself i zapoczątkował serię ilustracji oraz portretów stworzonych dla prestiżowego magazynu „Przekroj”.
W mojej twórczości staram się nie tylko uchwycić fizyczną formę portretowanych osób, ale także oddać ich głębokość osobowości i to, jakie wrażenie wywołują w mojej duszy. Jest to dla mnie nie tylko sztuka malowania czy rysowania, ale także wyrażanie emocji i przekazywanie historii ludzi poprzez medium sztuki.
Ponadto, ten cykl kontynuuje się poprzez indywidualne zamówienia na portrety. Wielu osób, które zetknęły się z tym projektem, wyraziło chęć posiadania swoich własnych, unikalnych portretów, dopasowanych do ich osobowości i charakterów. Rozszerzenie projektu umożliwiło mi jeszcze głębsze zagłębienie się w sztukę portretowania, tworząc bardzo spersonalizowane i znaczące dzieła sztuki dla tych, którzy pragną uwiecznić swoją istotę na płótnie lub papierze.
​​​​​​​
I divided the entire series into two distinct parts: paintings and drawings. It was this project that caught the attention of IllustrateYourself illustration studio, initiating a series of illustrations and portraits for the prestigious 'Przekroj' magazine.
In my creative process, I strive not only to capture the physical form of the subjects but also to convey the depth of their personalities and the impact they have on my soul. It's not just about the art of painting or drawing for me; it's about expressing emotions and conveying people's stories through the medium of art.
Furthermore, this series has a continuation in the form of individual portrait commissions. Many individuals who encountered this project expressed a desire to have their own unique portraits crafted, tailored to their personalities and characters. This extension of the project has allowed me to delve even deeper into the art of portraiture, creating highly personalized and meaningful works of art for those who seek to have their essence captured on canvas or paper.
Back to Top