Sztuki Piękne
Projekt Sztuki Piękne jest wynikiem mojej inspiracji anonimowym twórcą, który porusza się w przestrzeni social mediów pod kryptonimem Algorytm. Tworzy on przy pomocy artystek z całego świata współczesny obraz kobiety płodnej, kreatywnej, wolnej. 
Reszta opisu projektu pod pracami

Pieces of Art
This project is inspired by an anonymous artist from the domain of social media, known as the Algorithm. With help of female artists from around the world, he creates a contemporary image of a fertile, creative and free woman.
The rest of the project description under the works
Sztuki Piękne
Pieces of Art
505 tys.  obserwujących, 19,7 tys. polubień
505k followers, 19.7k likes

nr 17/2023
100x100 cm,

akryl na płótnie, farba fluorescencyjna,
acrylic on canvas, fluorescent paint,

6800 PLN
Sztuki Piękne
Pieces of Art
12 tys.  obserwujących, 579 polubień
12k followers, 579 likes
nr 18/2023
100x100 cm,

akryl na płótnie, farba fluorescencyjna,
acrylic on canvas, fluorescent paint,

Sztuki Piękne
Pieces of Art
505 tys.  obserwujących, 19,4 tys. polubień
505k followers, 19.4k likes
nr 19/2023
100x100 cm,

akryl na płótnie, farba fluorescencyjna, brokat,
acrylic on canvas, fluorescent paint, glitter

6800 PLN
Sztuki Piękne
Pieces of Art
505 tys.  obserwujących, 53,3 tys. polubień
505k followers, 53,3k likes
nr 20/2023
100x100 cm,

akryl na płótnie, farba fluorescencyjna,
acrylic on canvas, fluorescent paint,

Sprzedany​​​​​​​
Sztuki Piękne
Pieces of Art
505 tys.  obserwujących, 18,2 tys. polubień
505k followers, 18,2k likes
nr 21/2023
100x100 cm,

akryl na płótnie, farba fluorescencyjna,
acrylic on canvas, fluorescent paint,

6800 PLN
Sztuki Piękne
Pieces of Art
505 tys.  obserwujących, 47,9 tys. polubień
505k followers, 47,9k likes
nr 22/2023
100x100 cm,

akryl na płótnie, farba fluorescencyjna,
acrylic on canvas, fluorescent paint,

Sprzedany

Sztuki Piękne
Pieces of Art
12 tys.  obserwujących, 1288 polubień
12k followers, 1288 likes
nr 23/2023
100x100 cm,

akryl na płótnie, farba fluorescencyjna,
acrylic on canvas, fluorescent paint,

Sztuki Piękne
Pieces of Art
20 tys.  obserwujących, 1329 polubień
12k followers, 1329 likes
nr 24/2023
100x100 cm,

akryl na płótnie,
farba fluorescencyjna, brokat, farby metaliczne,
acrylic on canvas,
fluorescent paint, glitter, metallic paints

Sztuki Piękne
Pieces of Art
12 tys.  obserwujących, 1699 polubień
12k followers, 1699 likes
nr 25/2023
100x100 cm,

akryl na płótnie,
farba fluorescencyjna, brokat, farby metaliczne,
acrylic on canvas,
fluorescent paint, glitter, metallic paints

Sztuki Piękne
Pieces of Art
12 tys.  obserwujących, 1298 polubień
12k followers, 1298 likes
nr 26/2023
100x100 cm,

akryl na płótnie,
farba fluorescencyjna, brokat, farby metaliczne,
acrylic on canvas,
fluorescent paint, glitter, metallic paints

Pokazuje nam kobietę odważną, bez oporów dzielącą się z nami sobą, bez wstydu stającą do swoich twórczych potencjałów. Uwalnia on poprzez swój projekt ludzkość od potrzeby bycia doskonałym w każdej dziedzinie, odczarowuje proces tworzenia. Wskazuje drogę, która wymaga ćwiczeń, powtórzeń, jednocześnie pokazując nam twórczość  jako czystą dziecięcą radość, gotowość do doświadczania i eksperymentowania z materią ożywioną i nieożywioną. 
Ideą spajającą cały projekt wydaje się być ciekawy zabieg przeniesienia uwagi z efektu tworzenia na twórcę. Dzieło staje się elementem scenografii na zdjęciu, którego treścią i dominantą jest sama twórczyni - to zdjęcie, a nie namalowany obraz jest efektem końcowym procesu twórczego. Jest to wyraźnym kluczem, według którego Algorytm motywuje artystki i nagradza je wysokimi liczbami obserwujących i polubień, wyłaniając jednocześnie z odmętów Internetu aktualny kanon kobiecego piękna. Cieszą mnie czasy, w których taki projekt cieszy się ogromnym zainteresowaniem. W przeszłości wolne kobiety postrzegane były w sposób negatywny, a jeszcze niedawno palono je na stosach, dlatego co bardziej zdeterminowane zmuszone były działać  w ukryciu. Algorytm bez wątpienia rozumie potrzebę działania poprzez sztukę. Widzi, jak kobieta zasila nasz świat, upiększając go, rozświetlając i nadając sens, napełniając swoją pasją, punktem widzenia, łagodnością, swoim chaosem. Pokazuje on nam kobietę poza trudami codzienności, szczęśliwą, spełnioną, zrealizowaną, piękną, pozbawioną surowej samooceny. Postać bogini, gotową na uwielbienie i adorację. Jej obrazem wypełnia codzienność niezliczonej rzeszy odbiorców.
Sztuka od samego jej początku sięga do symboli kobiecych, takich jak płodność, twórczość, symbolu matki ziemi dającej życie. Kanon kobiecego piękna zmieniał się poprzez wieki, ale niezmiennie szerokie biodra i wydatny biust świadczyły o wielodzietności, a więc o zdolności tworzenia kolejnych pokoleń, tworzenia przyszłości, tworzenia światów. Kobieta używa tej mocy nie tylko poprzez swoją miłość i opiekuńczość - robi to także zasiewając myśli, wartości, przekonania wzmacniane przez potomków. Jaka może być zatem generacja dorosłych wychowanych w otwartości, wolności myśli, wolności twórczej, gotowości do podejmowania wyzwań, eksperymentowania!
Także dla mnie kobieta jest źródłem inspiracji, badania, obserwacji i zachwytu. Jako kobieta postrzegam świat poddawany ciągłym fluktuacjom hormonalnym, a przez to emocjonalnym. Mam dzięki temu możliwość widzenia codzienności w odmienny sposób, w zależności od dnia cyklu. Mogę dostrzegać piękno i trud codzienności w byciu mamą i żoną. Jako twórczyni mogę materializować wizje, opowieści, refleksje. Dlatego poczułam, że należy zachować choć kilka kadrów z wielkiego dzieła stworzonego przez mistrz, kąpiąc je w moim malarstwie jako tym, co ma potencjał przetrwać bez prądu. To piękno jest warte utrwalenia, zatrzymania tego momentu, wszak świat elektroniki jest taki delikatny, zmienny, ulotny, humorzasty. W natłoku obrazu, tendencji, podczas scrollowania może umknąć ta niezwykła historia, przepaść obraz wyidealizowanej bogini naszych czasów.
The artist shows us a courageous woman who shares herself with us without any hesitation, unashamedly reaching out to her creative potentials. Through his project, he frees humanity from the need to be perfect in every field, disenchants the process of creation. He shows a path that requires practice and repetition, while showing us creativity as pure childish joy, readiness to experience and experiment with animate and inanimate matter.
The idea that binds the whole project together seems to be moving attention from the effect of creation to the creator. The work becomes an element of the scenography in the photo, of which the content and dominant is the artist herself - it is the photo, not the painted image, that is the final effect of the creative process. This is a clear key according to which the Algorithm motivates female artists and rewards them with high numbers of followers and likes, while emerging from the depths of the Internet the current canon of female beauty. I enjoy the times when such a project gets great interest. In the past, free women were perceived in a negative way, and not so long ago they were burned at the stake, which is why the more determined were forced to act in secret. The Algorithm undoubtedly understands the need to act through art. He sees how a woman empowers our world, beautifying it, illuminating it and giving it meaning, filling it with her passion, point of view, gentleness, her chaos. It shows us a woman beyond the hardships of everyday life, happy, fulfilled, beautiful, devoid of strict self-esteem. A goddess figure, ready for worship and adoration. Her image fills the everyday life of countless recipients.
Art from the very beginning reaches for female symbols, such as fertility, creativity, the symbol of mother earth giving life. The canon of female beauty has changed over the centuries, but invariably wide hips and prominent breasts testified to having many children, and thus to the ability to create successive generations, create the future, create worlds. A woman uses this power not only through her love and caring - she also does it by sowing thoughts, values, beliefs reinforced by descendants. What then can the generation of adults brought up in openness, freedom of thought, creativity, readiness to take on challenges and experiments be like?
Also for me, a woman is a source of inspiration, research, observation and delight. As a woman, I see a world subject to constant hormonal and thus emotional fluctuations. Thanks to this, I have the opportunity to see everyday life in a different way, depending on the day of the cycle. I can see the beauty and effort of everyday life in being a mother and a wife. As a creator, I can materialize visions, stories, reflections. That's why I felt it was necessary to preserve at least a few frames from the great work created by the master, immersing them into my painting as something that has the potential to survive without electricity. This beauty is worth preserving, stopping this moment, after all, the world of electronics is so delicate, changeable, fleeting, moody. In the multitude of images, tendencies, while scrolling, this extraordinary story may dissapear unnoticed, and the image of the idealized goddess of our times may vanish.
Tagi : sztuki piękne, malarstwo, obraz, sztuka, obraz nowoczesny, kobieta, kobiecy obraz, obraz z kobietą, portret, kobieta w sztuce, sztuka kobiet, algorytm, obraz na zamówienie, na prezent, prezent, do wnętrza, architektura wnętrz, róż, farba fluorescencyjna, brokat, pop art, art, painting,  
Back to Top