TEN CZAS
Liczysz na lepsze czasy? Na co czekasz?
 Wszystko wydarza się teraz. 
Teraz jest ten moment. Tu zbiegają się wszystkie stany skupienia. W tym momencie jesteś Twórcą przyszłości. 
W tej chwili możesz zadecydować kim jesteś i jak się czujesz.
Wybrać to. Stać się tym. Poczuć jak Ci w tym jest. 
Wymyśl się na nowo jeśli ten stan w którym jesteś, stał się przewidywalny, nudny, lub jeśli już go nie wybierasz.
W Teraz każdy z nas kształtuje swoje ścieżki.
Wszystko zaczyna się w Twoich myślach, w decyzji gdzie kierujesz swoją uwagę. Od tego wszystko bierze swój początek. Potem następuje materializacja w dźwiękach słów i w przestrzeni zdarzeń.
To kim jesteś,Twoje czucie, Twoje doświadczanie.
Na raz jesteś chmurą, deszczem, strumieniem, dziurą lub obserwatorem zjawisk. 
Co wybierasz?
THIS MOMENT
Are you counting on better times? What are you waiting for? Everything happens now. Now is the moment. Here, all states of concentration converge. In this moment, you are the Creator of the future. At this moment, you can decide who you are and how you feel. Choose it. Become it. Feel how it is for you. Reinvent yourself if the state you are in has become predictable, boring, or if you no longer choose it. In the Now, each of us shapes our own paths.
It all begins in your thoughts, in the decision of where you direct your attention. Everything stems from that. Then, materialization occurs in the sounds of words and in the space of events. Who you are, your feelings, your experiences. At times, you are a cloud, rain, a stream, a void, or an observer of phenomena. What do you choose?
Back to Top