Widzowie

Poruszamy się w samotnym świecie, niby między ludźmi, a jednak wewnątrz mieszka zagubienie. Wielu próbuje się odnaleźć poprzez szukanie widowni, która w naszych czasach jest taka łatwa, ale jednocześnie potrafi być bardzo surowa. Ludzie szukają audytorium, szukają uwagi, na wszystkie sposoby szukają widowni. Może to wewnętrzna tęsknota za stadem, społecznością, rodem. Może to deficyty uwagi w dzieciństwie?
To także refleksja nad współczesnym modelem komunikacji i potrzebą bycia zauważanym w gąszczu cyfrowych interakcji. W dzisiejszym świecie, pełnym rozproszenia i krótkotrwałych interakcji, łatwo poczuć się odizolowanym, dlatego wielu z nas poszukuje połączenia z innymi poprzez ekspozycję w sieci społecznościowej. To wyrażenie tęsknoty za prawdziwą więzią, która może wydawać się coraz trudniejsza do osiągnięcia w świecie wirtualnej rzeczywistości.
Oto moja oferta, ekskluzywna dla widzów.
Możesz ich profilować, mogą być oceniający, fanów, a może potrzebujesz tylko słuchaczy, albo tylko komentujących. 
Wybór należy do Ciebie. 
Zapraszam.
Viewers
We move in a solitary world, seemingly among people, yet within resides a sense of being lost. Many try to find themselves by seeking an audience, which in our times is easily accessible but can also be very demanding. People search for an audience, seek attention in various ways. Perhaps it's an internal longing for a herd, a community, a kinship. Maybe it stems from attention deficits in childhood.
It's also a reflection on the modern communication model and the need to be noticed in the midst of digital interactions. In today's world, full of distractions and fleeting interactions, it's easy to feel isolated, which is why many of us seek connection with others through exposure on social media. It's an expression of the longing for genuine bonds, which may seem increasingly difficult to achieve in the world of virtual reality.
Here is my exclusive offer for the viewers.
You can profile them, they can be admirers, or maybe you only need listeners or commenters. The choice is yours.
I invite you.
Back to Top