Zalążek
Witajcie w mistycznym świecie "Zalążka", gdzie czarno-białe płótna wyznaczają początek, stają się symbolem zasiewu nowych idei i narodzin nowego. To nie tylko kolekcja obrazów, lecz przestrzeń, w której każda kropelka farby to akt twórczy, a każdy pociągnięcie pędzla to tańczący kształt nowej rzeczywistości.
Reszta opisu projektu pod pracami
Genesis
Welcome to the mystical world of 'Zalążek,' where black and white canvases mark the beginning, serving as symbols of the sowing of new ideas and the birth of the unknown. It is not merely a collection of paintings but a space where every droplet of paint signifies a creative act, and every stroke of the brush is the dancing form of a new reality.
The rest of the project description under the works
Zalążek
Genesis
01

nr 62/2023
60x60 cm,
akryl na płótnie, farby metaliczne
acrylic on canvas, metallic paints

3200 PLN
Zalążek
Genesis
02

nr 63/2023
60x60 cm,
akryl na płótnie, farby metaliczne
acrylic on canvas, metallic paints

3200 PLN
Zalążek
Genesis
03

nr 64/2023
60x60 cm,
akryl na płótnie, farby metaliczne
acrylic on canvas, metallic paints

3200 PLN
Zalążek
Genesis
04

nr 65/2023
60x60 cm,
akryl na płótnie, farby metaliczne
acrylic on canvas, metallic paints

3200 PLN
Zalążek
Genesis
05

nr 66/2023
60x60 cm,
akryl na płótnie, farby metaliczne
acrylic on canvas, metallic paints

3200 PLN
Zalążek
Genesis
06

nr 67/2023
60x60 cm,
akryl na płótnie, farby metaliczne
acrylic on canvas, metallic paints

3200 PLN
Zalążek
Genesis
07

nr 68/2023
60x60 cm,
akryl na płótnie, farby metaliczne
acrylic on canvas, metallic paints

3200 PLN
Zalążek
Genesis
08

nr 69/2023
60x60 cm,
akryl na płótnie, farby metaliczne
acrylic on canvas, metallic paints

3200 PLN
Zalążek
Genesis
09

nr 70/2023
60x60 cm,
akryl na płótnie, farby metaliczne
acrylic on canvas, metallic paints

3200 PLN
Zalążek
Genesis
10

nr 71/2023
60x60 cm,
akryl na płótnie, farby metaliczne
acrylic on canvas, metallic paints

3200 PLN
Zalążek
Genesis
11

nr 72/2023
60x60 cm,
akryl na płótnie, farby metaliczne
acrylic on canvas, metallic paints

3200 PLN
Zalążek
Genesis
12

nr 73/2023
60x60 cm,
akryl na płótnie, farby metaliczne
acrylic on canvas, metallic paints

3200 PLN
Czarń i biel, skontrastowane na płótnie, odkrywają dualizm życia. Czarne plamy to cienie, tajemnice i niezgłębione głębiny, podczas gdy biel jest światłem, nadzieją i jasnością. Farby metaliczne, od srebra po miedź, są jak iskry nowych pomysłów, migoczące w mroku, kiedy zaczynamy siać nasze marzenia.
Każde abstrakcyjne dzieło to nie tylko forma, lecz również narracja. Symboliczne formy wyłaniające się z płótna są jak kiełkujące idee, rozwijające się niczym pąki nowego życia. Metaliczne refleksy ukazują proces narodzin, od blasku nowych pomysłów do dojrzałej miedzi pełnych możliwości.
Podróż przez "Zalążek" to podróż ku wnętrzu siebie. Abstrakcyjne formy stają się zwierciadłem naszych uczuć, a metaliczne refleksy odkrywają nowe horyzonty, czekające na nasze odkrycie. To zaproszenie do odkrywania własnego istnienia poprzez patrzenie w głąb abstrakcyjnych kształtów.
Czarno-białe płótno to jak otwarta księga, czekająca na interpretację każdego widza. Każda czarna plama to potencjał, a biel to czysta kartka, gotowa na nowej opowieści. Farby metaliczne są jak detale w opowieści, dodając iskry do naszych własnych historii.
Zalążek nowego, zasiew nowych pomysłów i narodziny nowego świata to jak magiczna spirala tej kolekcji. Czarno-biała paleta jest jak płodna gleba, a farby metaliczne to nasiona marzeń, kiełkujące w kształt nowego życia.
Każdy ruch pędzla to decyzja, każda kompozycja to manifestacja wewnętrznego światła i cienia. Metaliczne akcenty dodają głębi i połysku, podkreślając, że nawet w najmroczniejszych chwilach tkwi blask potencjału.
Zapraszam Was do tej magicznej podróży z "Zalążkiem", gdzie każdy obraz to nowa strona w księdze Twojego życia. Niech ta kolekcja stanie się nie tylko zbiorem obrazów, ale także przewodnikiem przez tworzenie i odkrywanie nowego, zarówno w sztuce, jak i w nas samych.
B
Black and white, contrasted on the canvas, unveil the dualism of life. Black spots represent shadows, mysteries, and unfathomable depths, while white embodies light, hope, and clarity. Metallic paints, from silver to copper, are like sparks of new ideas, flickering in the darkness as we begin to sow our dreams.
Each abstract work is not just a form but also a narrative. Symbolic shapes emerging from the canvas are like budding ideas, unfolding like buds of new life. Metallic reflections depict the process of birth, from the brilliance of new ideas to the matured copper full of possibilities.
The journey through 'Zalążek' is a journey inward. Abstract forms become a mirror of our emotions, and metallic reflections uncover new horizons waiting for our discovery. It is an invitation to explore our own existence by delving into abstract shapes.
The black-and-white canvas is like an open book, awaiting the interpretation of each viewer. Each black spot is potential, and white is a blank page, ready for a new story. Metallic paints are like details in the narrative, adding sparks to our own stories.
The inception of the new, the sowing of new ideas, and the birth of a new world are like the magical spiral of this collection. The black-and-white palette is like fertile soil, and metallic paints are seeds of dreams sprouting into the shape of new life.
Every brushstroke is a decision, every composition is a manifestation of internal light and shadow. Metallic accents add depth and shine, emphasizing that even in the darkest moments, the glow of potential exists.
I invite you to this magical journey with 'Zalążek,' where each painting is a new page in the book of your life. May this collection become not just a set of images but also a guide through creation and discovery, both in art and within ourselves.
Tagi : sztuki piękne, malarstwo, obraz, sztuka, obraz nowoczesny, kobieta, kobiecy obraz, kobieta w sztuce, sztuka kobiet, obraz na zamówienie, na prezent, prezent, do wnętrza, architektura wnętrz, farba fluorescencyjna, art, painting, obraz symboliczny, Malarstwo współczesne, fine arts, painting, picture, art, modern painting, woman, feminine picture, woman in art, women's art, painting to order, for a gift, gift, for the interior, interior design, fluorescent paint, art, painting, symbolic painting, Painting contemporary, 
Back to Top